Thursday, March 11, 2010

Wahai para malaikat saksikanlah..


Dari Abu Hurairah ra, nabi saw bersabda, "Barang siapa yang solat tanpa membaca Ummul Our'an, maka solatnya tidak sempurna (beliau ucapkan tiga kali)" Abu Hurairah ditanya, "Bagaimana kalau kita menjadi makmum?" Dia menjawab, "Bacalah Ummul Qur'an dalam hatimu saja, kerana saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda {di dalam hadits Qudsi}, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku membagi solat menjadi dua bahgian antara Aku dan hamba Ku, hambaKu berhak atas apa yang dia minta."

Kalau seorang hamba mengucapkan Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin {segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam}, maka Allah SWT berfirman, "Hambaku memujiku."

Apabila hamba-Ku mengucapkan Arrahmaanirrahiim {Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang}, maka Allah SWT menjawab, "HambaKu menyanjung-Ku"

Ketika seorang hamba mengucapkan Maaliki yaumiddiin {Yang menguasai hari pembalasan}, maka Allah SWT menjawab, 'Hambaku berserah diri kepadaKu."

Jika seorang hamba mengucapkan Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin {Hanya kepadaMu kami mengabdi dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan}, maka Allah SWT menjawab, "Ini antara Aku dan hambaKu, hamba-Ku berhak atas apa yang dia minta."

Apabila seorang hamba mengucapkan Ihdinash shiraathal mustaqiim, shiraathalladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin {Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat}, maka Allah SWT menjawab, "Ini untuk hambaKu dan hambaKu berhak atas yang dia minta." {Muslim 2/9}

Dalam riwayat lain:
Ali bin Abi Thalib mengatakan, Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman “Aku membagi surah Al Fatihah menjadi dua bahagian, setengah bahagian untukKu, setengah bahagian lainnya untuk HambaKu, apa yang dimintanya akan aku perkenankan,bila ia membaca Bismillahirrahmanir-rahim, Allah Berfirman, “HambaKu memulai pekerjaannya dengan menyebut namaKu, maka menjadi kewajibanku untuk meyempurnakan seluruh pekerjaannya serta Kuberkati seluruh keadaannya.

Apabila ia membaca, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Allah menyambutnya dengan berfirman, “HambaKu mengetahui bahawa seluruh nikmat yang dirasakannya bersumber dariKu, bahawa ia telah terhindar dari malapetaka kerana kekuasaanKu. Aku mempersaksikan (wahai para malaikat), bahawa Aku akan menganugerahkan kepadanya nikmat-nikmat di akhirat, disamping nikmat-nikmat duniawi dan akan Kuhindarkan pula ia dari malapetaka ukhrawi dan duniawi.”

Apabila ia membaca, Ar Rahmanir Rahim, Allah menyambutnya dengan berfirman, “Aku diakui oleh hambaKu sebagai pemberi Rahmat dan sumber segala rahmat. Kupersaksikan kamu (wahai para malaikat) bahawa akan Aku curahkan rahmatKu kepadanya, sehingga sempurna dan akan kuperbanyak pula anugerahKu.”

Apabila ia membaca, “Malikiyaumiddin, Allah menyambutnya dengan berfirman, “Kupersaksikan kamu wahai para malaikat, sebagaimana diakui oleh hambaKu, bahawa Akulah Pemilik Hari Kemudian, maka akan Aku permudah baginya perhitungan dihari itu, akan Kuterima kebaikan-kebaikannya dan Kuampuni dosa-dosanya.”

Apabila ia berkata, Iyyaka na’budu, Allah menyambutnya dengan berfirman, “Benar apa yang diucapkan hambaKu, hanya Aku yang disembahnya. Kupersaksikan kamu semua, akan Kuberi ganjaran atas pengabdiannya, ganjaran yang menjadikan semua yang berbeza ibadah dengannya akan iri dengan ganjaran itu.”

Apabila ia membaca wa iyyakanasta’in, Allah berfirman, “KepadaKu hambaKu meminta pertolongan dan perlindungan. Kupersaksikan kamu pasti akan Kubantu ia dalam segala urusannya akan Kutolong dia dalam segala kesulitanya, serta akan Kubimbing dia pada saat-saat kesukaranya.”

Apabila ia membaca, “Ihdinash shiratal mustaqim hingga akhir surat, Allah menyambutnya dengan berfirman, “Inilah permintaan hambaKu dan bagi hambaKu apa yang dimintanya telah Kuperkenankan bagi hambaKu permintaannya, Kuberikan apa yang diharapkannya, Kutenteramkan jiwanya dari segala yang mengrisaukannnya.”

0 Komen:

Post a Comment

Lakaran Hati © 2008 Template by:
SkinCorner